Primăria Florești angajează administrator public


Conducerea Primăriei Florești anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării postului de administrator public.

Concursul va avea loc la sediul primăriei (str. Avram Iancu, nr. 170) conform calendarului următor:

  • 24 octombrie reprezintă termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul primăriei,
  • proba scrisă va avea loc în 1 noiembrie, ora 12:00,
  • interviul şi susţinerea proiectului de management vor avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
2. proiectul de management (pe suport de hârtie şi pe suport magnetic)
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. 3)-5) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Persoanele interesate să aplice pentru acest post trebuie să dețină următoarele:

– Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– Să cunoască limba română scris şi vorbit;
– Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare unei funcții de conducere, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– Să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea unei infracţiuni de fals sau alte fapte de corupţie, infracţiuni înfăptuite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei de administrator public;
– Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
– Să fie absolvent de studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, drept;
– Să aibă cunoştinţe de operare pe calculator;
– Să aibă abilităţi de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor;
– Să aibă capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi spirit de iniţiativă.

Bibliografia pentru proba scrisă:

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
– Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
– Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , cu modificările si completările ulterioare
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare

NOTĂ:
– Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close