Primăria organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante

Primăria comunei Florești organizează un concurs pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție vacante, se arată pe site-ul oficial al instituției, după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
 2. Pompier servant în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
 3. Inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul Compartimentului Cultură.

Pentru a ocupa un post vacant temporar, persoana care va candida va trebui să îndeplinească, conform anunțului postat pe site-ul Primăriei, următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Concursul se va organiza la sediul instituţiei, aflat pe strada Avram Iancu, nr. 170 din Floreşti, conform următorului calendar:

 • 13 mai 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj (10 zile lucrătoare de la data afişării concursului)
 • 23 mai 2016, ora 12, 00: proba scrisă,
 • 27 mai 2016, ora 12,00: interviul.

Mai multe detalii puteți afla accesând: http://floresticluj.ro/stiri/Anunt%20concurs%20-1461856544&page=1

 

Distribuie articolul

Lasă un comentariu