Primăria Florești angajează. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs

Primăria comunei Florești anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a patru funcţii contractuale de execuţie, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj. Se caută:

  • Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  • Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară;
  • Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară;
  • Referent probleme cu romi – treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi.

Concursul va avea loc la sediul primăriei (str. Avram Iancu nr 170) conform calendarului următor :
– 28 octombrie (inclusiv) – termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj;
– 7 noiembrie, ora 12, 00 : proba scrisă;
– interviul va fi programat într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoanele care doresc să aplice pentru unul dintre posturile mai sus menționate trebuie să dețină următoarele:

• Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
– Absolvirea învatământului obligatoriu (gimnazial)
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare.

• Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– şcoală sanitară postliceală absolvită cu diplomă
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare.
– Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Asigurare malpraxis medical

• Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Absolvirea învatământului obligatoriu (gimnazial)
– Curs de mediator sanitar – Certificat de mediator sanitar
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare
– Cetaţean român de etnie romă

• Referent probleme cu romi , treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni
– Cetaţean român de etnie romă

Dosarul de înscrire va conține următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Bibliografia pentru proba scrisă

• Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
• Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei și al asistentului medical din România din anul 2009
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, actualizat
– Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de îinvățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat.

• Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.619/2002

• Referent probleme cu romi , treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

NOTĂ:
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unei funcţii contractuale de executie vacante pe perioadă nedeterminată.
Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Distribuie articolul

Lasă un comentariu