Post vacant la Primăria Florești

Primăria Comunei Florești scoate la concurs ocuparea postului de inspector la Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară, compartiment prestaţii financiare.

Persoanele interesate trebuie să dețină următoarele:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
  • inspector clasa I, grad profesional superior – minim 9 ani.

Dosarele de înscriere ale candidaților trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele de mai jos:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 – pus la dispoziţie de instituţie
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.

Concursul constă în două probe: o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă va avea loc în ziua de 27 octombrie, începând cu ora 12,00. Interviul va fi organizat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise (data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă). Ambele probe vor fi susținute la sediul Primăriei Comunei Floreşti, strada Avram Iancu, nr. 170.

Bibliografia pentru concurs:

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
– Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu