Post vacant la Primăria Florești

Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator public, pe perioadă determinată.

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :

  • 28 iulie 2017 (inclusiv) termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj (10 zile lucrătoare de la data afişării concursului)
  • 07 august 2017, ora 12, 00 : proba scrisă,
  • interviul şi susţinerea proiectului de management se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
2. proiectul de management (pe suport de hârtie şi pe suport magnetic)
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. 3)-5) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

NOTĂ:
– În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante pe perioadă determinată.
– Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor – dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287.

Informații suplimentare despre condițiile de participare și bibliografie puteți găsi aici.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu