La Florești se organizează o licitație privind închirierea unor pășuni

Consiliul Local al comunei Florești informează cetățenii interesați că va avea loc licitaţia publică pentru închirierea unor terenuri păşuni, proprietatea privată a Primăriei Florești pentru păşunatul animalelor; suprafața totală ce urmează a fi licitată este de 112,58 ha (Luna de Sus). Licitația se va desfășura în ziua de 5 mai a.c., începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Local,

La procedura de licitație poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care conform evidențelor autorității contractante nu dețin în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți.

În vederea participării la licitație, ofertanții pot achiziționa caietul de sarcini al licitației, achitând contravaloarea acestuia, în cuantum de 10 lei, la casieria Primăriei Florești.

Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 4 mai 2017, ora 17:00;

Ofertanții vor depune următoarele acte:

  • Cerere de participare la licitație (se poate obține de la Biroul de Fond Funciar din cadrul Primăriei Florești;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copii după documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Național al Exploatațiilor;
  • Copii după pașapoartele tuturor animalelor deținute, eliberate de către medicul veterinar, precum și copii de pe documente din care să reiasă și numărul de crotaliu al fiecărui animal deținut în proprietate;
  • Adeverință de la Registrul Agricol din care să reiasă numărul de animale deținut;
  • Declarație pe propria răspundere de asigurare a unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată;
  • Declarație privind stabilirea și cuantumul taxei de îngrijire-supraveghere a animalelor la pășunat (taxa de păstor/ciurdar);
  • Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al comunei Florești;
  • Xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație (în cuantum de 50 lei), a garanției de participare la licitație (în cuantum de 100 lei) și a caietului de sarcini (în cuantum de 10 lei).

Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Florești într-un plic inchis, format A4, împreună cu cererea de participare la licitație.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu